Reglement

Reglement Gymvereniging Wilskracht

De gymvereniging draagt de naam Wilskracht, al een begrip sinds 1954.

De lessen worden gegeven in de Burcht van Haeften, Vredeplein 1 in Haaften.

Lidmaatschap:
Aanmelden van leden geschiedt middels een inschrijfformulier welke verstrekt wordt door de
technische leiding. De nieuwe leden zijn lid bij inlevering van het inschrijfformulier. Iedereen heeft recht op 2 vrijblijvende kennismakingslessen.

Bij de 2e les wordt een inschrijfformulier meegegeven. Het is de bedoeling dat dit formulier bij de 3e les wordt ingeleverd.

Uitschrijving van leden geschiedt door schriftelijke opzegging per contributietermijn bij de ledenadministratie. Reeds betaalde contributie zal niet worden gerestitueerd, tenzij voor 1 december wordt opgezegd. Dan zal restitutie plaatsvinden over de helft van de volledige seizoenscontributie. Bij opzegging gedurende de contributietermijn is betaling van de betreffende contributietermijn verplicht.

Alle leden zijn verplicht de ledenadministratie op de hoogte te stellen van wijzigingen van: naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer.

Contributie:
Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Voor de contributie wordt in principe gewerkt met een automatische incasso. Bij gegronde bezwaren kan gebruik worden gemaakt van een betaling twee termijnen:

1e termijn 1 augustus tot en met 31 december –> uiterlijk 31 oktober;
2e termijn 1 januari tot en met 31 juli –> uiterlijk 31 december.

Bij inschrijving na 1 januari betaalt het lid voor het desbetreffende contributiejaar slechts voor de tweede termijn contributie.

Het seizoen wordt gestart met een openingsactiviteit. Door deelname aan deze activiteit verplicht het lid zich om het lidmaatschap tot minimaal 1 januari voort te zetten.

Wanneer contributie te laat wordt betaald, wordt er 2 maal een herinnering verstuurd.

Hiervoor wordt per herinnering € 2,50 extra administratiekosten in rekening gebracht. Wordt er echter na de herinneringen nog steeds niet betaald, wordt het lid als wanbetaler van de trainingen uitgesloten en schakelt Wilskracht een incassobureau in.

Uiteindelijk kan dit leiden tot opzeggen van het lidmaatschap.

Jaarlijks op de ledenvergadering zal besproken worden of de contributie aangepast dient te worden.

Verzuimde lessen moeten doorbetaald worden, tenzij vooraf bekend is dat afwezigheid langer dan 3 maanden gaat duren. In overleg met de ledenadministratie kan dan een aangepast tarief bepaald worden.

Voor vragen rondom de contributie kunt u terecht bij de penningmeester. U kunt op de website namen en telefoonnummers vinden.

Rechten en plichten leden:
Geen enkel lid mag uit naam van de vereniging financiële verplichtingen aangaan zonder mondeling en/of schriftelijk toestemming van het bestuur. Zonder deze toestemming kan het bestuur het betreffende lid zelf aansprakelijk stellen voor dergelijke verplichtingen.

Nieuw aangemelde leden worden op grond van leeftijd ingedeeld per groep. Indeling vindt altijd plaats in overleg met de technische leiding.

In principe worden alleen bij de start van het nieuwe gymseizoen of na de kerstvakantie leden doorgeschoven naar een volgende groep. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken. Wanneer een lid wordt doorgeschoven naar de volgende groep wordt dit mondeling doorgegeven door de leiding. In principe is leeftijd bepalend voor indeling in de bijbehorende groep. Het bestuur kan in overleg met de leiding besluiten om in bijzondere situaties hiervan af te wijken.

Ouders verlaten de sportzaal zodra de les begint. Dit komt de concentratie van de kinderen en van de trainer ten goede. Zodra de les is afgelopen kunt u uw kind ophalen. Alleen bij kleutergym is het mogelijk om de eerste paar keer – als u en uw kind dat wenselijk vinden – de eerste 5 minuten in de sportzaal aanwezig te zijn. Ook andere familieleden en bezoekers moeten de sportzaal verlaten. Regelmatig worden kijklessen georganiseerd.

Sieraden dragen tijdens de sport is verboden, aangezien dat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Losse haardracht is absoluut ongewenst. Lang haar kan voor de ogen komen, waardoor uw kind geen goede inschatting kan maken van diepte, hoogte en snelheid. Wilt u zorgen dat uw kind altijd de haren in een vlecht of staart heeft?

Kinderen die aan een wedstrijd deelnemen zijn verplicht om tijdig aanwezig te zijn voor aanvang van de wedstrijd.

Elk lid is verplicht om na de training of wedstrijd de kleedkamer schoon en opgeruimd achter te laten.

Het is niet toegestaan dat leden zelf toestellen opbouwen zonder toezicht van de trainer.

Aan clubkampioenschappen en aan recreanten wedstrijden waar Wilskracht aan deelneemt mogen leden van Wilskracht deelnemen, die maximaal 1 uur per week trainen. De klasse wordt bepaald door de technische leiding.

Alle overige activiteiten die de vereniging organiseert zijn alleen voor leden, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven wordt in de aankondiging en uitnodiging.

Leden mogen 1 maal per jaar iemand meenemen om een les te volgen.

In alle onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur en/of technische leiding.

Kleding voorschrift:
Tijdens de lessen is de kledingkeuze vrij.

Echter bij wedstrijden, demonstraties, clubkampioenschappen e.d. is er een kledingeis.
Benodigde kleding dient door elk lid zelf aangeschaft te worden. Prijzen beschikbaar op website.

  • Meisjes: “Wilskracht gympakje” (twee modellen)
    (voor bij de training eventueel bijpassende korte broek of ¾ legging)
  • Jongens: wit T-shirt met embleem en zwarte korte broek (embleem verkrijgbaar bij het bestuur)

De gympakjes zijn via deze link op de website te koop.

Algemeen:
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen gymlessen (zie vakantierooster op de website).

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van spullen.

Voor ongevallen en schade zijn vereniging en leden verzekerd.

Als u vragen heeft voor de technische leiding, dan kunt u deze het beste ruim vóór of na afloop van de les stellen.

Heeft u moeite met het openbaar maken van foto’s van uw kind(eren) op onze website, meldt dit dan bij één van de bestuursleden.

Algemene mededelingen zullen wij zoveel mogelijk per mail aan u versturen. Wilt u er voor zorg dragen dat uw e-mailadres bij ons up to date is?

Onze vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Betrokken ouders/verzorgers kunnen een waardevolle rol spelen door organisatorisch mee te denken en te helpen bij de vereniging.

Wilt u zo nu en dan helpen, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Klachten:
Bij klachten of problemen aangaande de les, locatie, de contributie of andere zaken, neemt u dan gerust contact op met één van de bestuursleden of de technische leiding.

Scroll naar boven